RABAT % na cały asortyment! W sklepie widoczne są ceny po rabacie.

OWS - Ogóle Warunki Sprzedaży eaOleoMac.pl

I. DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży” niżej wskazane wyrażenia i określenia będą miały następujące znaczenie: 

 • OWS – niniejszy dokument – „Ogólne Warunki Sprzedaży”, mające zastosowanie do sprzedaży dokonywanej w obrocie profesjonalnym; 
 • Sprzedawca – ELEKTRO-AUTOMATYKA Mularz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Świętego Brata Alberta 4A, 32-800 Brzesko wpisana do rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586134, NIP 869-15-72-328. Adres do korespondencji 32-800 Brzesko, ul. Świętego Brata Alberta 4A. 
 • Kupujący – przedsiębiorca - osoba fizyczna lub prawna bądź spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. 
 • Strony – Sprzedawca i Kupujący, 
 • Zamówienie – dokument wystawiany przez Kupującego w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy lub zaproszenie do zawarcia umowy i stanowiący podstawę zawarcia umowy sprzedaży, zawierający szczegółowy wykaz towarów objętych umową sprzedaży. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. OWS mają zastosowanie do wszystkich dwustronnie profesjonalnych umów sprzedaży towarów zawieranych przez Sprzedawcę począwszy od dnia 1 grudnia 2021 roku. 
 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.  
 3. Postanowienia OWS mogą być zmienione lub wyłączone jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 4. Zawarcie przez Sprzedawcę z Kupującym umowy sprzedaży w formie pisemnej zawierającej uregulowania odmienne od wskazanych w OWS wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie sprzecznym z postanowieniami przedmiotowej umowy sprzedaży.  
   

III. ZAWARCIE UMOWY 

 1. Wszelkie informacje o towarach w tym ceny zawarte na stronie internetowej lub materiałach reklamowych nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych Kupującym. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego. Zamówienie może zostać wysłane w sposób tradycyjny: pocztą, faxem, e-mail lub za pośrednictwem stron internetowych www.ea.net.pl, www.ehonda.net.pl, www.eaoleomac.pl, www.elektroautomatyka.net.pl. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.  
   
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.):
  Zamówienie złożone przez stronę internetową Sprzedawcy zostanie niezwłocznie potwierdzone drogą elektroniczną. Potwierdzenie rejestracji zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia, a jedynie ma na celu poinformowanie klienta o wpłynięciu złożonego przezeń zamówienia. Brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Zamówienia złożone przez stronę internetową muszą zostać potwierdzone.
  Zamówienia złożone w sposób tradycyjny np. przysłane mailem, faxem, pocztą zostaną potwierdzone, o ile tak przewiduje umowa między stronami lub Kupujący złożył odpowiednie oświadczenie. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero poprzez dostarczenie artykułów zamówionych przez klienta. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest wystawienie faktury VAT przez sprzedawcę. 
 3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące. 
 4. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień. 
 5. Dane i rysunki techniczne dostarczone przez Kupującego mogą stanowić podstawę do realizacji umowy, jeżeli zostaną zaakceptowane przez Sprzedawcę. 
 6. Kupujący bierze pełną odpowiedzialność za dostarczone informacje, o których mowa w ust. 5., a Sprzedawca, nie ma obowiązku ich sprawdzania i nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego. 
   

IV. PRAWO WŁASNOŚCI 

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.  

   

V. CENA I SPOSOBY PŁATNOŚCI 

 1. Cennik i inne informacje o cenach np. na stronie www.ea.net.pl lub www.ehonda.net.pl nie stanowią oferty i mają charakter informacyjny.  
 2. Sprzedawany towar objęty jest gwarancją producenta.
 3. Cena nie zawiera kosztów transportu, montażu lub ewentualnych kosztów płatności.  
 4. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie obcej, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w walucie przeliczając ją na złote według średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego przyjęcie zamówienia. 
 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 6. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek. 
 7. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  płatność gotówką – odbiór własny w siedzibie firmy, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelewem na konto wskazane na fakturze lub fakturze pro-forma. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Kupującego. 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli klient zalega płatnościami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. 
 10. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy. 
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych. 
 12. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar. 
 13. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za towar, przez co najmniej 7 dni, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania towaru po wystosowaniu do Kupującego ponaglenia zapłaty. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego wydania towaru po otrzymaniu od Sprzedawcy wezwania do wydania towaru. 
   

VI. DOSTAWY, ODBIÓR TOWARU   

 1. Kupujący zobowiązuje się do ilościowego i jakościowego (za wyjątkiem wad ukrytych) odbioru towaru w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Wszelkie uszkodzenia opakowania zbiorczego powinny być opisane i przekazane przewoźnikowi przed potwierdzeniem odbioru dostawy. Sprawdzeniu podlega również załączana do towaru dokumentacja techniczna towaru.  
 2. O ile w umowie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy realizacji zamówień mogą podlegać zmianie. 
 3. Terminy realizacji zamówienia rozpoczynają swój bieg po dostarczeniu przez Zamawiającego wszelkich informacji oraz spełnienia innych warunków niezbędnych do przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego np. dokonania przedpłaty. 
 4. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o ewentualnym opóźnieniu dostawy. 
 5. O ile inaczej nie zastrzeżono, dopuszcza się częściową realizację zamówień. 
 6. Dostawa towarów następuje na koszt Kupującego. Zakupy o wartości powyżej 1000 PLN netto, dostarczane są na koszt Sprzedającego. Wysokość kosztów przesyłki zależy od jej wagi, gabarytów i ewentualnych dodatkowych wymagań np. dostawy w soboty. Informacja o wysokości kosztów transportu jest zamieszczona w potwierdzeniu zamówienia.  
 7. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, że dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie. 
 8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. 
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu dostaw towarów ogranicza się w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. 
   

VII. WADY RZECZY SPRZEDANEJ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.  
 2. O ile nie podano inaczej w karcie towaru, Sprzedawca udziela Kupującemu rocznej gwarancji na sprzedany towar.  
 3. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej (listem poleconym, faxem lub mailem), przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. 
 4. Okres gwarancji na dostarczone wyroby rozpoczyna się od daty przejścia ryzyka na Kupującego. Uznanie lub odmowa reklamacji następować będzie w formie pisemnej po zbadaniu reklamowanego i towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez producenta (dotyczy towarów dystrybuowanych przez ELEKTRO-AUTOMATYKA Mularz Sp. J. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny. 
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, w przypadku niezawiadomienia sprzedawcy o wadzie niezwłocznie od jej wykrycia, tj. nie później niż w terminie 7 dni. 
 6. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko, co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy. 
 7. O ile nie uzgodniono inaczej, jakość oraz cechy użytkowe produktów określone są wyłącznie w dokumentacji technicznej. Producent nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania.  
 8. Brak zapłaty za towar powoduje utratę prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. 
 9. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy towaru bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ogranicza się w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. 

 

VIII. ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie, co do jej niewykonanej części.   
 2. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku braku zapłaty przez Kupującego całości lub części ceny za towar.  
   

IX. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd wskazany przez Sprzedającego. 
 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. 
   

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.  
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny. 

 

ELEKTRO-AUTOMATYKA Mularz Spółka Jawna
ul. Świętego Brata Alberta 4A, 32-800 Brzesko
tel. 609523230 e-mail: brzesko@ea.net.pl

 

Wytrzymałość na medal
Oleo-Mac to trwałość i solidność przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Prawdopodobnie to najlepszy stosunek ceny do jakości na rynku!
Gwarancja do 5 lat
Bez zmartwień i przykrych niespodzianek. Ciesz się nowym urządzeniem Oleo-Mac przez długie lata.
Jakość produkcji
Potwerdzona certyfikatem ISO 9001. Maszyny i urządzenia Oleo-Mac są produktowanie m.in. w Europie (2 zakłady we Włoszech).
RATY 0%